Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch


Legfontosabb céljaink

Olyan fiatalok nevelése, akik magyarságuk mellett ismerik, és tiszteletben tartják a szlovák nemzetiségi hagyományokat.

Fontos, hogy a tanulók őrizzék és ápolják a szlovák kultúrát.

Törekedni kell arra, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság értékei.

A tanulókban alakuljon ki a reális nemzetkép és kisebbség kép.

A gyermekek egyéni testi, lelki és szellemi fejlesztése képességeiknek megfelelő, korszerű ismeretek nyújtása, és ezek alkalmazási képességeinek kialakítása.

Olyan légkör kialakítása, ahol a tanulók és a tanárok örömmel tanulnak és tanítanak.

Legfontosabb feladataink

Magas szintű nemzetiségi oktatás

- heti 4 óra kötelező délelőtti tanóra, délutáni foglalkozások (szakkör, néptánc, énekkar) biztosítása.

- Nyolcadik osztály végén nyelvvizsgára való felkészítés.

 

Mindennapos testmozgás biztosítása:

testnevelés óra, tömegsport, néptánc.

 

Önálló tanulás biztosítása:

meg kell tanítanunk gyerekeinket az önálló tanulásra.

 

Informatikai oktatás:

(tanórai - szakköri forma)

- minden tanuló számára biztosítjuk az internet használatot, lehetőséget adunk az órai felkészüléshez.

 

Szabadidős tevékenység:

lehetőséget biztosítunk színház, - múzeum látogatásra, táncház és egyéb rendezvényeken való részvételre.

 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás:

korrepetálási, fejlesztési, logopédiai órákat biztosítunk minden tanulónk számára.

 

A jövőképünket meghatározó pedagógiai alapelveink:

A hatékony munka alapja a nevelő és a gyermek közötti kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat kell legyen.

A pedagógus személyes példamutatásával és tudásával áll a tanulók előtt.

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni,

- ahol tanulóink otthon érezhetik magukat,

- a tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk,

- a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,

- a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,

- az iskolai életben szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk.

 

A tanulók teljes személyiségének fejlesztése a legfontosabb pedagógiai feladat. Törekszünk arra, hogy a társadalom igényeinek megfelelő, korszerű, a tudományok fejlődésével lépést tartó ismereteket nyújtsunk. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy gyermekeink a tanulás technikáját is jól elsajátítsák, és öntevékenyek legyenek. Igyekszünk iskolánkban kötelesség - és felelősségtudattal rendelkező, a tudást értékként tisztelő, a problémák iránt érzékeny gyerekeket nevelni.


Fontosnak tartjuk nemzetiségi kultúránk megtartását, hagyományaink ápolását.


Segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, felismerni, megelőzni a rosszat. Törekszünk az emberek közötti érintkezés, kommunikáció normáinak és helyes formáinak kialakítására. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve felkészítjük tanulóinkat az esetleges kudarc elviselésére, a felnőttkor követelményeire.


Kiemelten kezeljük az egészséges életmód kialakítását segítő ismeretek nyújtását, környezetét, lakóhelyét és egészségét megóvni igyekvő ember formálását.


Szeretnénk tanulóinkat megismertetni történelmünk eseményeivel, a magyarországi szlovák nemzetiség hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk gyermekeinkben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.

Célunk

Kreatívan gondolkodó, fejlett problémamegoldó képességgel rendelkező nyitott személyiségű emberek legyenek, akik a frissen szerzett ismereteket alkotó módon tudják alkalmazni a mindennapi életben, ismerjék, ápolják a nemzeti, nemzetiségi, helyi értékeket, hagyományokat, tartsák tiszteletben a másik embert.

 

A környezeti nevelés hatására ökológiai szemlélettel rendelkező, a természet értékeit becsülő és megvédő emberekké váljanak, az egészséges életmód megvalósítására törekedjenek.

 

Legyenek képesek a valódi értékek befogadására és megteremtésé-re.

 

A jogaikkal való élni tudáshoz rendelkezzenek megfelelő erkölcsi alappal, ismeretekkel, magatartáskultúrával, amely lehetővé teszi, hogy az adott helyzetben képesek legyenek önálló döntésre, tudják nyíltan elmondani a véleményüket, és vállalják tetteik következményeit.

 

Az iskola nyitottsága biztosítja, hogy a szülők megismerhessék céljainkat és elvárásainkat.

 

A nevelő - és oktató munka feladata, hogy a felsorolt célok elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a pedagógiai program különböző fejezeteiben meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli tevékenységi formák, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés.
Iskolánk elérhetőségei
2098 Pilisszentkereszt
Rákóczi Ferenc utca 12.
Tel.: 06 -26 -347-638 / +3630-715-3215
OM azonosító: 032400

Iskolánk elérhetőségei
részletek...
Kövessen minket a Facebook-on!
Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch
https://mlynkysuli.hu
06 -26 -347-638 / +3630-715-3215